Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Föreningen Arildkonstnärernas Vänner, antagna den 4 februari 2021, då föreningen bildades.


1 § Namn

Föreningen namn är Föreningen Arildkonstnärernas Vänner och dess säte är Arild, Höganäs kommun.

2 §  Ändamål

Arildkonstnärernas Vänner är en ideell förening med kulturhistorisk inriktning. Föreningens ändamål är

     att initiera kulturhistorisk forskning som kan ligga till grund för att sprida kunskap om de konstnärer som verkade i Arild under 1800- och 1900-talen och

     att bedriva ett utåtriktat arbete genom utgivning av böcker,
presentation av utställningar samt utbildnings- och
guideverksamhet.

3 § Medlemskap

Medlemmar i föreningen är de som stödjer föreningens ändamål och betalar medlemsavgiften. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmöte. Varje medlem har en röst på årsmöte och extra föreningsmöte. Röstning genom ombud är inte tillåtet.

4 § Räkenskaps- och verksamhetsår

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från ett årsmöte till nästa.

5 § Föreningens organisation

Föreningens organisation består av årsmöte, extra föreningsmöte, styrelse, valberedning och revision.

6 § Årsmöte och extra föreningsmöte

Årsmötet ska hållas senast i april. Kallelsen till årsmötet ska ske senast tre veckor i förväg.

Ett extra föreningsmöte kan hållas om styrelsen anser att det behövs. Styrelsen ska kalla till ett sådant möte om revisorn eller minst en femtedel av medlemmarna begär det. Kallelsen ska ske minst tre veckor före mötet och innehålla uppgift om vilket eller vilka ärenden som kommer att behandlas.

7 §  Styrelse

Styrelsen består av ordföranden samt minst tre och högst fyra
ytterligare ledamöter. Ordföranden och övriga ledamöter väljs av årsmötet för ett år. Styrelsen ska inom sig utse en kassör och en sekreterare samt bestämma vem eller vilka som tecknar föreningens firma. 

Styrelsen utgör valberedning med föreningens ordförande som sammankallande.

8 § Revision

Årsmötet ska utse en revisor och en ersättare för denna. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räken­skaper, styrelseprotokoll och alla andra relevanta dokument.

Kassören ska lämna föreningens räkenskaper till revisorn senast tre veckor före årsmötet. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret. Revisionsberättelsen ska nå styrelsen senast en vecka före årsmötet. 

9 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas:

1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.   Val av en protokollsjusterare och tillika rösträknare

3.   Godkännande av kallelsen till årsmötet.

4.   Fastställande av föredragningslistan.

5.   Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
      verksamhetsåret.

6.   Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste
      räkenskapsåret.

7.   Revisorns berättelse.

8.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Fastställande av medlemsavgiften för följande
      räkenskapsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande
      verksamhetsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

12. Val av föreningens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen,
      en
revisor och en revisorssuppleant.

13. Övriga frågor.

För att besluten på ett årsmöte ska vara giltiga fordras att minst fyra medlemmar har varit med, inräknat föreningens ordförande.

10 §  Stadgeändring

Ett förslag till ändring av stadgarna ska vara skriftligt. Det kan lämnas av styrelsen eller en medlem. För att ändra stadgarna krävs beslut av ett årsmöte.

11 §  Upplösning av föreningen

För att upplösa föreningen fordras beslut av ett årsmöte. Om
föreningen upplöses, ska årsmötet besluta om hur ett eventuellt ekonomiskt överskott ska disponeras.


Cecilia Andersson, mer känd som Mor Cilla, öppnade 1856 det första pensionatet i Arild. Det blev ett populärt ställe för konstnärerna att träffas och umgås.